วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

รวบรวมโดย  ครูสายฯ  apu_pkc@yahoo.com 
แบบทดสอบ O-Net ปี 50-53 :::  หน้า  1
แบบทดสอบ O-Net วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยีฯ (คอมพิวเตอร์) ปีการศึกษา 2550 – 2553
แบบทดสอบ O-Net  ปีการศึกษา 2551  วิชาคอมพิวเตอร์  (สอบ 1 มี.ค. 2551)
1. ธนาคารที่มีสาขาทั่วประเทศ ต้องจัดเก็บเอกสารแบบใด
1. ตามตัวเลข 2. ตามตัวอักษร
3. ตามภูมิศาสตร์ 4. ตามชื่อสาขา
2. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(Electronics Commerce) หมายถึงข้อใด
1. การส่งโทรเลข สั่งซื้อสินค้า 2. การส่งแฟกซ์ติดต่อการค้า
3. การใช้บัตรเครดิตช าระเงินค่าสินค้า 4. การค้าขายที่กระท าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3. การสื่อสารโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากผู้ขายไปสู่ลูกค้าเป็นธุรกรรมข้อใด
1. E-Mail 2. E-Banking
3. E-Exhibition 4. E-Advertising
4. ข้อใดคือการสั่งซื้อสินค้าและบริการผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
1. E-News 2. E-Payment
3. E-Learning 4. E-Sourcing
5. ข้อใดเป็นการน าระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลมาใช้ในงานอย่างเหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุน
1. ใช้ในงานฟาร์มเลี้ยงปลาในกระชัง 2. ใช้ท าบัญชีรายรับรายจ่ายส่วนบุคคล
3. ใช้ในการปลูกผักในแปลงเกษตรดั้งเดิม 4. ใช้ในการควบคุมการผลิตและจ าหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์
   ของโรงงาน
6. การใช้งานคอมพิวเตอร์ต้องก าหนดรหัสแทนข้อมูลเช่นรหัสแอสกี(ASCII) เนื่องจากเหตุผลหลักข้อใด
1. เพื่อสามารถเข้าใจชุดค าสั่ง
2. เพื่อความรวดเร็วในการใช้งาน
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องประมวลชุดค าสั่งที่เขียนโดยภาษาโปรแกรม
4. เพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อความระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์เป็นไปในแนวเดียวกัน
7. ข้อใดเป็นการเรียงล าดับวิวัฒนาการของวงจรคอมพิวเตอร์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน
1. หลอดสุญญากาศ , วงจรไอซี, ทรานซิสเตอร์, วงจรรวมความจุสูง
2. ทรานซิสเตอร์, หลอดสุญญากาศ , วงจรไอซี, วงจรรวมความจุสูง
3. หลอดสุญญากาศ , ทรานซิสเตอร์, วงจรไอซี, วงจรรวมความจุสูง
4. ทรานซิสเตอร์, วงจรไอซี, หลอดสุญญากาศ , วงจรรวมความจุสูง
8. ท าไมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จึงใช้ระบบเลขฐานสอง
1. เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้ภาษาเครื่อง
2. เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่เข้าใจภาษามนุษย์
3. เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท างานแบบแอนะล็อก
4. เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท างานแบบดิจิทัลโดยใช้แรงดันไฟฟ้าแสดงสถานะเพียงสองสถานะรวบรวมโดย  ครูสายฯ  apu_pkc@yahoo.com 
แบบทดสอบ O-Net ปี 50-53 :::  หน้า  2
9. กระบวนงานในข้อใดเกิดขึ้นเป็นสิ่งแรกเมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
1. เช็คสถานะของฮาร์ดแวร์
2. โหลดระบบปฏิบัติการเข้าสู่หน่วยความจ าหลัก
3. หน่วยประมวลผลกลางประมวลชุดค าสั่งในหน่วยความจ าหลักแบบแก้ไขได้(RAM)
4. หน่วยประมวลผลกลางประมวลชุดค าสั่งในหน่วยความจ าหลักแบบอ่านได้อย่างเดียว (ROM)
10. ข้อใดเป็นความหมายของภาษาโปรแกรมระดับสูง
1. ภาษามนุษย์ที่ใช้สื่อสารกัน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย เป็นต้น
2. ภาษาที่ประกอบด้วยตัวเลขฐานสองซึ่งคอมพิวเตอร์ใช้ประมวลผลได้ทันที
3. ภาษาที่สร้างขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวกในการเขียนค าสั่งมาจากค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
4. ภาษาที่มีความใกล้เคียงกับภาษาเครื่องหรือที่เรียกว่า ภาษาอิงเครื่อง (machine-oriented language)
11. สื่อกลางที่ใช้มากในการสื่อสารข้อมูลในระบบเครือข่ายแลนคือข้อใด
1. สายคู่บิดเกลียว 2. สายโคแอกเชียล 3. สายเส้นใยน าแสง 4. สายโทรศัพท์
12. ท าไมจึงมีการใช้งานระบบเครือข่ายการสื่อสารไร้สายเพิ่มมากขึ้นในประเทศที่ก าลังพัฒนา
1. อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายมีราคาถูก
2. หาซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายได้ง่าย
3. ใช้งบลงทุนสูงในการวางสายระบบเครือข่ายสื่อสาร
4. สะดวกในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายการสื่อสาร
13. ข้อใดเป็นระบบปฏิบัติการทั้งหมด
1. Unix , Mac OS , Microsoft Office 2. Linux , Windows , Mac OS , Symbian
3. PDA , WWW , Linux , Windows 4. BIOS , Symbian , IPX , RAM
14. ความละเอียดของจอภาพสามารถบอกได้ด้วยปัจจัยในข้อใด
1. CRT 2. Dot pitch 3. Refresh rate 4. Color quality
15. ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างไรจึงช่วยลดภาวะโลกร้อน
1. ปิดเครื่องเมื่อไม่ใช้งาน และพิมพ์งานเมื่อจ าเป็น
2. เลือกใช้จอแอลซีดีและปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้ทันสมัย
3. ใช้คอมพิวเตอร์วันละ 1 ชม. และรักษาความสะอาดอยู่เสมอ
4. ไม่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายและ ใช้เครื่องพิมพ์แบบ inkjet เท่านั้น
16. ข้อใดคือวิธีท ารายงานโดยค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตที่ถูกต้อง
1. ค้นหาบทความในอินเทอร์เน็ตโดยใช้search engine แล้วคัดลอกมาเป็นรายงาน
2. ค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยใช้search engine แล้วคัดลอกมาท ารายงานพร้อมอ้างอิงเอกสารต้นฉบับ
3. ค้นข้อมูลเพื่อท ารายงานโดยใช้search engine แล้วคัดลอกมาเป็นรายงานพร้อมอ้างอิง search engine
4. ค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยใช้search engine แล้วอ่านข้อความ สรุปใจความรายงาน พร้อมอ้างอิงเอกสารต้นฉบับ
  รวบรวมโดย  ครูสายฯ  apu_pkc@yahoo.com 
แบบทดสอบ O-Net ปี 50-53 :::  หน้า  3
แบบทดสอบ O-Net ปีการศึกษา 2551  วิชาคอมพิวเตอร์ (สอบ 22 กุมภา 52)
17. ข้อใดเป็นการน าระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลมาใช้ในงานที่ให้ผลตอบแทนน้อยที่สุด
1. ใช้ท าบัญชีรายรับรายจ่ายส่วนบุคคล 2. ใช้ในการปลูกผักในแปลงเกษตรโรงเรียน
3. ใช้ในการควบคุมการผลิตผลไม้กระป๋องส่งออก 4. ใช้ในการควบคุมการผลิตและจ าหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์
   ของโรงงาน
18. ข้อใดคือคุณสมบัติพื้นฐานของข้อมูลที่ดีเพื่อน ามาใช้ในการประมวลผลในการใช้งานระบบสารสนเทศ
1. ความถูกต้อง ความทันสมัย ความกระชับ 2. ความสมบูรณ์ความถูกต้อง ความสอดคล้อง
3. ความถูกต้อง ความกระชับ ความเป็นปัจจุบัน 4. ความสมบูรณ์ความถูกต้อง ความหลากหลาย
19. อุปกรณ์ชนิดใดใช้เทคโนโลยีจานแสง (Optical Technology)
1. เครื่องเล่นเทป (Tape player) 2. หน่วยขับซีดีรอม (CD-ROM drive)
3. หน่วยความจ าแบบแฟลช (Flash memory) 4. อุปกรณ์รับเข้าแบบจอสัมผัส (Touch screen)
20. กระบวนงานในข้อใดเกิดขึ้นเป็นสิ่งแรกเมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
1. เช็คสถานะของระบบปฏิบัติการ
2. เช็คสถานะของแป้นพิมพ์เมาส์และจอแสดงผล
3. หน่วยประมวลผลกลางประมวลชุดค าสั่งในหน่วยความจ าหลักแบบแก้ไขได้(RAM)
4. หน่วยประมวลผลกลางประมวลชุดค าสั่งในหน่วยความจ าหลักแบบอ่านได้อย่างเดียว (ROM)
21. ข้อใดเป็นความหมายของภาษาเครื่อง
1. ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม เช่น ภาษาจาวา
2. ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ
3. ภาษาที่ประกอบด้วยตัวเลขล้วนซึ่งคอมพิวเตอร์ใช้ประมวลผลได้ทันที
4. ภาษาที่สร้างขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวกในการเขียนค าสั่งมาจากค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
22. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ประโยชน์โดยตรงของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
1. ลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน 2. สามารถใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลา
3. สามารถค านวณรายรับ รายจ่ายและภาษีได้ละเอียดและถูกต้อง
4. สามารถให้ข้อมูลลูกค้าได้อย่างละเอียดและถูกต้องเป็นปัจจุบัน
23. ประเทศก าลังพัฒนามีการใช้งานระบบเครือข่ายการสื่อสารไร้สายอย่างกว้างขวางเนื่องมาจากสาเหตุหลักใด
1. การวางสายระบบเครือข่ายสื่อสารใช้งบลงทุนสูง
2. อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายมีราคาถูก หาซื้อง่าย
3. อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายมีขนาดเล็ก น้ าหนักเบา ติดตั้งง่าย
4. สามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายการสื่อสารไร้สายได้สะดวก
24. งานเอกสารที่สามารถใช้แลกเปลี่ยนกัน บนทุกระบบปฏิบัติการในปัจจุบันคือเอกสารมาตรฐานชนิดใด
1. Open Office Writer 2. Microsoft Office Word
3. Portable Document Format 4. Graphics Interchange Formatรวบรวมโดย  ครูสายฯ  apu_pkc@yahoo.com 
แบบทดสอบ O-Net ปี 50-53 :::  หน้า  4
25. ข้อใดเป็นระบบปฏิบัติการทั้งหมด
1. Solaris , Symbian , IPX , RAM 2. DOS , WWW , Linux , Windows
3. Symbian , Mac OS , Linux , Windows 4. Unix , Linux , Mac OS , Microsoft Office
26. ถ้าต้องการบันทึก และวิเคราะห์คะแนนของนักเรียน และแสดงข้อมูลสรุปในรูปแบบของแผนภูมิซอฟต์แวร์ประเภทใด
เหมาะสมที่สุด
1. ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล (database) 2. ซอฟต์แวร์น าเสนอ (presentation)
3. ซอฟต์แวร์ตารางท างาน (spread sheet) 4. ซอฟต์แวร์ประมวลค า (word processing)
27. ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างไรจึงช่วยลดภาวะโลกร้อน
1. เลือกใช้จอแอลซีดีและปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้ทันสมัย
2. ไม่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายและใช้เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์
3. ใช้คอมพิวเตอร์วันละ 1 ชม. และรักษาความสะอาดอยู่เสมอ
4. ใช้งานเมื่อท างานที่มีประโยชน์และจ าเป็น ไม่เปิดเครื่องทิ้งไว้
28. ถ้าต้องการถนอมอายุการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติข้อใด
1. ใช้เครื่องส ารองไฟ (UPS) และตรวจสอบสภาพฮาร์ดแวร์เป็นประจ า
2. รักษาความสะอาดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจ า และใช้คีย์บอร์ดและเมาส์ไร้สาย
3. เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยสายคุณภาพสูง และพักเครื่องโดยการปิดเครื่องเป็นระยะ
4. ไม่วางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในห้องที่อุณหภูมิสูงและไม่รับประทานอาหารและเครื่องดื่มใกล้เครื่องคอมพิวเตอร์
29. ผังแสดงการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ของคะแนนวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์เป็นดังนี้
1. การสรุปผล 2. การค านวณ
3. การจัดกลุ่มข้อมูล 4. การจัดเรียงข้อมูล
30. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใดต่อไปนี้จัดเป็นหน่วยรับเข้าและส่งออก
1. เมาส์(mouse) 2. ฮาร์ดดิสก์(hard disk)
3. จอภาพแบบสัมผัส (touch screen) 4. เครื่องบันทึกแผ่นซีดี(CD-writer)
31. อุปกรณ์ใด ใช้เชื่อมโยงเครือข่ายตั้งแต่ 3 เครือข่ายที่แตกต่างกันได้ดีที่สุด
1. ฮับ (hub) 2. บริดจ์(bridge)
3. สวิตซ์(switch) 4. เราเตอร์(router)
?รวบรวมโดย  ครูสายฯ  apu_pkc@yahoo.com 
แบบทดสอบ O-Net ปี 50-53 :::  หน้า  5
32. ขณะใช้งานอินเทอร์เน็ต ปรากฏหน้าต่างที่ไม่ต้องการ ออกมารบกวนอยู่เสมอและท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท างาน ช้า
ลง เหตุการณ์นี้เกิดจากโปรแกรมใด
1. เวิร์ม (worm) 2. ไวรัส (virus)
3. สปายแวร์(spyware) 4. ม้าโทรจัน (trojan horse)
33. ตามมาตรฐานการจัดระบบการเชื่อมต่อสื่อสาร ระหว่างระบบเปิด (Open System Interconnection : OSI)   การ
ควบคุมข้อมูลถูกส่งผ่านจากต้นทางไปยังปลายทางด้วยเส้นทางที่เหมาะสม เกิดในเครือข่ายชั้นใด
1. ชั้นขนส่ง (transport) 2. ชั้นเครือข่าย (network layer)
3. ชั้นกายภาพ (physical layer) 4. ชั้นเชื่อมโยงข้อมูล (data link layer)
34. "ก าหนดให้P , M , N เป็นเลขจ านวน และ P เป็นผลบวกของ M และ N" ขั้นตอนการจ าลองความคิดเป็นข้อความที่
แสดงผลลัพธ์สุดท้ายของผลรวมของ เลขจ านวน M และ N เป็นอย่างไร
       
35. "วันนี้คือ วันที่ 8 ธันวาคม 2551 ในทุกวันที่ 1 ของเดือนจะได้รับเงิน 2,500 บาท ถ้าต้องการสะสมเงิน 2,000 บาท
เพื่อใช้ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2552 จะต้องวางแผนสะสมเงินเดือนละ 400 บาท" จากสถานการณ์ข้อความใด เป็น
ข้อมูลออกหรือผลลัพธ์ที่ต้องการเพียงอย่างเดียว
1. ทุกเดือนได้รับเงินค่าใช้จ่าย 2,500 บาท
2. วางแผนเก็บเงินสะสมเดือนละ 400 บาท
3. วันที่ 10 พฤษภาคม 2552 มีเงินสะสมอยู่ 2,000 บาท
4. เก็บเงินสะสมเดือนละ 400 บาท ให้ได้เงินจ านวน 2,000 บาท
36. ซอฟต์แวร์ใดมีจุดประสงค์หลักเพื่อน ามาใช้ในงานพิมพ์เอกสาร
1. ซอฟต์แวร์กราฟิก 2. ซอฟต์แวร์น าเสนอ 3. ซอฟต์แวร์ประมวลค า 4. ซอฟต์แวร์ตารางค านวณ
37. อุปกรณ์ชนิดใดต่อไปนี้ไม่สามารถเก็บแฟ้มภาพขนาด 144 เมกะไบต์ได้
1. แผ่นดีวีดี 2. แผ่นดิสเก็ต 3. แผ่นซีดีอาร์ 4. แผ่นซีดีอาร์ดับบลิว
38. การกระท าใดต่อไปนี้ไม่จ าเป็นต้องใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์
1. สร้างเว็บไซต์ประมูลสินค้า 2. ติดต่อสื่อสารผ่านโปรแกรม
3. ค้นหาข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสืบค้น 4. ซื้อขายสินค้าผ่านระบบพาณิชอิเล็กทรอนิกส์
39. "การรายงานผลการสอบครั้งหนึ่งใช้ชื่อว่า "ผลคะแนนสูงสุด - ต่ าสุด ปี2551" ค าค้นใดที่ใช้สืบค้นรายงานฉบับนี้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด
1. ผลคะแนนสูงสุด 2551 2. "ผลคะแนนสูงสุด 2551"
3. ผลคะแนน + สูงสุด - 2551 4. ผลคะแนน + สูงสุด + 2551รวบรวมโดย  ครูสายฯ  apu_pkc@yahoo.com 
แบบทดสอบ O-Net ปี 50-53 :::  หน้า  6
40. การกระท าใดจัดเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น
1. ซื้อแผ่นซีดีเพลงที่ถูกลิขสิทธิ์มาตัดต่อเพื่อประกอบงาน
2. ใช้ภาพจากเว็บไซต์ของเพื่อน โดยอ้างอิงที่มาของภาพดังกล่าว
3. ให้ผู้อื่นถ่ายภาพวีดิโอ และน ามาตัดต่อใหม่ด้วยตนเอง
4. ใช้โปรแกรมตัดต่อวีดิโอ ที่อยู่ในช่วงทดลองใช้งาน 30 วัน
แบบทดสอบ O-Net ปีการศึกษา 2552  วิชาคอมพิวเตอร์ (สอบ 21 กุมภา 53)
41. การหาสินค้าและบริการผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรียกว่าอะไร
1. E-Payment  2. E-Learning 3. E-Sourcing  4. E-News
42. ข้อใดเป็นจ านวนเลขฐานสองซึ่งมีค่าเท่ากับ 108 (ซึ่งเป็นเลขฐานสิบ)
1. 00100100  2. 01101100 3. 10100000  4. 01101111
     ข้อมูลนี้ใช้ตอบค าถามข้อ 43
43. ในระบบฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ตามที่ก าหนด ช่องข้อมูล (Field) ใดเหมาะสมที่จะใช้เป็น Foreign Key
1. ชื่อสินค้าในตารางสินค้า 2. รหัสสินค้าในตารางสินค้า
3. รหัสตัวแทนจ าหน่ายในตารางสินค้า 4. รหัสตัวแทนจ าหน่ายในตารางตัวแทนจ าหน่าย
44. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
1. Microsoft Windows 2. Ubuntu 3. Symbian 4. MAC Address
45. รูปนี้เป็นหัวเชื่อมต่อประเภทใด และใช้ส าหรับงานประเภทใด
1. VGA ใช้ต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับจอแสดงผล 2. DVI ใช้ต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับจอแสดงผล
3. USB ใช้ต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์เสริม 4. FireWire ใช้ต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์เสริมรวบรวมโดย  ครูสายฯ  apu_pkc@yahoo.com 
แบบทดสอบ O-Net ปี 50-53 :::  หน้า  7
ข้อมูลนี้ใช้ตอบค าถามข้อ 46
46. การต่อหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เข้ากับคอมพิวเตอร์นั้น ต้องต่ออุปกรณ์ใดเข้ากับส่วนไหนของ Main board
1.   2 + 3  10  2.   2 + 4  8 3.   4  8  4.   3  10
แบบทดสอบ O-Net ปีการศึกษา 2553  วิชาคอมพิวเตอร์ (สอบ 20 กุมภา 54)
47.  ข้อใดไม่ใช่ระบบปฏิบัติการที่น ามาใช้บนอุปกรณ์พกพาประเภท Smartphone
1.  Ubuntu 2.  iPhone OS 3.  Android 4.  Symbian
48.  ลิขสิทธิ์โปรแกรมประเภทรหัสเปิด (Open source)  อนุญาตให้ผู้ใช้ท าอะไรได้บ้าง
    ก. น าโปรแกรมมาใช้งานโดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์
    ข.  ทดลองใช้โปรแกรมก่อน  ถ้าพอใจจึงจ่ายค่าลิขสิทธิ์
    ค.  แก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเองได้ 
1.  ข้อ ก.  กับข้อ  ค. 2.  ข้อ ข.  กับข้อ  ค.
3.  ข้อ  ข.  อย่างเดียว 4.  ข้อ  ก.  อย่างเดียว 
49. ระบบกระดานสนทนาหรือเว็บบอร์ดแห่งหนึ่งมีความต้องการดังนี้
    ก.  ต้องการใช้ผู้ใช้สามารถตั้งกระทู้โต้ตอบกันได้โดยผู้ใช้ต้องแสดงตัวตน (ล็อกอิน) เพื่อเข้าระบบก่อน
    ข.  ผู้ใช้สามารถตั้งกระทู้หรือเข้าไปตอบกระทู้ที่ตั้งไว้แล้วได้
    ค.  ระบบจะบันทึกชื่อผู้ตั้งและผู้ตอบไว้ด้วย
         ในการออกแบบฐานข้อมุลส าหรับระบบดังกล่าว  ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
1.  ต้องสร้างตารางผู้ใช้  ตารางกระทู้  และตารางค าตอบ
2.  ไม่ต้องสร้างตารางผู้ใช้  เนื่องจากสามารถบันทึกชื่อผู้ใช้ในตารางกระทู้และตารางค าตอบได้เลย 
3.  ต้องสร้างตารางผู้ใช้และตารางกระทู้ ส่วนค าตอบจะอยู่ในตารางกระทู้อยู่แล้ว
4.  ไม่ต้องสร้างตารางกระทู้  เพราะสามารถบันทึกกระทู้ที่ผู้ใช้ตั้งในตารางผู้ใช้ได้เลย รวบรวมโดย  ครูสายฯ  apu_pkc@yahoo.com 
แบบทดสอบ O-Net ปี 50-53 :::  หน้า  8
50.  ไฟล์ประเภทใดในข้อต่อไปนี้เก็บข้อมูลในลักษณะตัวอักษร
1. ไฟล์เพลง MP3 (.mp3)  2.  ไฟล์รูปประเภท JPEG (.jpg)
3. ไฟล์แสดงผลหน้าเว็บ (.html) 4.  ไฟล์วิดิโอประเภท Movie (.mov)
51.  อุปกรณ์ในข้อใดคือหน่วยประมวลผลกลางของคอมพิวเตอร์
52. ข้อใดเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเมื่อค้นคว้าหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาท ารายงาน 
1.  คัดลอกเนื้อหาจากเว็บไซต์ 2. ใช้เนื้อหาจากกระดานสนทนา (web board)มาใส่ในรายงาน 
3.  น ารูปภาพจากเว็บไซต์มาใส่ในรายงาน 4. อ้างอิงชื่อผู้เขียนบทความ 
53. ห้องสมุดแห่งหนึ่งต้องการพัฒนาระบบการยืมหนังสือโดยสามารถบันทึกข้อมูลการยืมหนังสือลงบนบัตร
อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ต้องเขียนด้วยมือ  ระบบนี้ควรใช้เทคโนโลยีในข้อใด
1.  Smart Card 2.  Fingerprint 3.  Barcode 4.  Wifi
54.  ผู้ประกอบอาชีพผู้พัฒนาเว็บไซต์ต้องเชี่ยวชาญความรู้ด้านใดบ้างจากตัวเลือกต่อไปนี้
   ก.  ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์  ค.  เว็บเซิร์ฟเวอร์  จ.  ระบบฐานข้อมูล
   ข.  ระบบปฏิบัติการ  ง.  HTML ฉ.  ภาษาจาวา (Java)
1.  ข้อ  ก.  และ  ค.  2.  ข้อ ข.  และ  จ.  3.  ข้อ  ค.  และ  ง.  4.  ข้อ ค.  และ  ฉ. 
55.  ข้อใดเป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อข้อมูลไร้สายทั้งหมด
1.  Wifi    IP 2.  Wifi   Bluetooth 3.  3G     ADSL 4.  3D    Ethernet
56.  ข้อใดๆม่ใช่ข้อเสียของการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ 
1.  การท าผิดกฎหมายลิขสิทธิ์มีความผิดทางอาญา
2.  เป็นช่องทางหนึ่งในการระบาดของไวรัสคอมพิวเตอร์
   3.  ผู้ใช้จะไม่ได้รับการบริการจากผู้พัฒนาถ้าหากมีปัญหาการใช้งาน
4.  ท าให้ผู้พัฒนาซอฟแวร์ไม่มีรายได้เพื่อประกอบการและพัฒนาต่อไปได้รวบรวมโดย  ครูสายฯ  apu_pkc@yahoo.com 
แบบทดสอบ O-Net ปี 50-53 :::  หน้า  9
57. รูปด้านล่างแสดงผังงานของการจ าแนกภาวะอ้วนผอมของบุคคลที่มีความสูง 1.70 เมตร ล าดับการท างาน(4) คือ 
1.  มากกว่า  53 กก.  2.  น้อยกว่า  80  กก. 
3.  น้อยกว่าหรือเท่ากับ 53 กก.  4.  มากกว่าหรือเท่ากับ  80  กก. 
    
58.  ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุด
1.  การบันทึกข้อมูลลงแผ่นดีวีดี  ใช้เทคโนโลยีแบบแม่เหล็ก
2.  หมายเลขไอพีเป็นหมายเลขที่ใช้ก ากับ Network Interface Card
   3.  หน่วยความจ าส ารองเป็นหน่วยความจ าที่มีคุณลักษณะแบบ  Volatile
4.  รหัส ASCII  และ EBCEDIC  เป็นการวางรหัสตัวอักษรที่ใช้ขนาด 8 บิต รวบรวมโดย  ครูสายฯ  apu_pkc@yahoo.com 
แบบทดสอบ O-Net ปี 50-53 :::  หน้า  10


รวบรวมโดย  ครูสายฯ  apu_pkc@yahoo.com 
แบบทดสอบ O-Net ปี 50-53 :::  หน้า  1
แบบทดสอบ O-Net วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยีฯ (คอมพิวเตอร์) ปีการศึกษา 2550 – 2553
แบบทดสอบ O-Net  ปีการศึกษา 2551  วิชาคอมพิวเตอร์  (สอบ 1 มี.ค. 2551)
1. ธนาคารที่มีสาขาทั่วประเทศ ต้องจัดเก็บเอกสารแบบใด
1. ตามตัวเลข 2. ตามตัวอักษร
3. ตามภูมิศาสตร์ 4. ตามชื่อสาขา
2. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(Electronics Commerce) หมายถึงข้อใด
1. การส่งโทรเลข สั่งซื้อสินค้า 2. การส่งแฟกซ์ติดต่อการค้า
3. การใช้บัตรเครดิตช าระเงินค่าสินค้า 4. การค้าขายที่กระท าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3. การสื่อสารโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากผู้ขายไปสู่ลูกค้าเป็นธุรกรรมข้อใด
1. E-Mail 2. E-Banking
3. E-Exhibition 4. E-Advertising
4. ข้อใดคือการสั่งซื้อสินค้าและบริการผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
1. E-News 2. E-Payment
3. E-Learning 4. E-Sourcing
5. ข้อใดเป็นการน าระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลมาใช้ในงานอย่างเหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุน
1. ใช้ในงานฟาร์มเลี้ยงปลาในกระชัง 2. ใช้ท าบัญชีรายรับรายจ่ายส่วนบุคคล
3. ใช้ในการปลูกผักในแปลงเกษตรดั้งเดิม 4. ใช้ในการควบคุมการผลิตและจ าหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์
   ของโรงงาน
6. การใช้งานคอมพิวเตอร์ต้องก าหนดรหัสแทนข้อมูลเช่นรหัสแอสกี(ASCII) เนื่องจากเหตุผลหลักข้อใด
1. เพื่อสามารถเข้าใจชุดค าสั่ง
2. เพื่อความรวดเร็วในการใช้งาน
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องประมวลชุดค าสั่งที่เขียนโดยภาษาโปรแกรม
4. เพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อความระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์เป็นไปในแนวเดียวกัน
7. ข้อใดเป็นการเรียงล าดับวิวัฒนาการของวงจรคอมพิวเตอร์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน
1. หลอดสุญญากาศ , วงจรไอซี, ทรานซิสเตอร์, วงจรรวมความจุสูง
2. ทรานซิสเตอร์, หลอดสุญญากาศ , วงจรไอซี, วงจรรวมความจุสูง
3. หลอดสุญญากาศ , ทรานซิสเตอร์, วงจรไอซี, วงจรรวมความจุสูง
4. ทรานซิสเตอร์, วงจรไอซี, หลอดสุญญากาศ , วงจรรวมความจุสูง
8. ท าไมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จึงใช้ระบบเลขฐานสอง
1. เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้ภาษาเครื่อง
2. เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่เข้าใจภาษามนุษย์
3. เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท างานแบบแอนะล็อก
4. เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท างานแบบดิจิทัลโดยใช้แรงดันไฟฟ้าแสดงสถานะเพียงสองสถานะรวบรวมโดย  ครูสายฯ  apu_pkc@yahoo.com 
แบบทดสอบ O-Net ปี 50-53 :::  หน้า  2
9. กระบวนงานในข้อใดเกิดขึ้นเป็นสิ่งแรกเมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
1. เช็คสถานะของฮาร์ดแวร์
2. โหลดระบบปฏิบัติการเข้าสู่หน่วยความจ าหลัก
3. หน่วยประมวลผลกลางประมวลชุดค าสั่งในหน่วยความจ าหลักแบบแก้ไขได้(RAM)
4. หน่วยประมวลผลกลางประมวลชุดค าสั่งในหน่วยความจ าหลักแบบอ่านได้อย่างเดียว (ROM)
10. ข้อใดเป็นความหมายของภาษาโปรแกรมระดับสูง
1. ภาษามนุษย์ที่ใช้สื่อสารกัน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย เป็นต้น
2. ภาษาที่ประกอบด้วยตัวเลขฐานสองซึ่งคอมพิวเตอร์ใช้ประมวลผลได้ทันที
3. ภาษาที่สร้างขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวกในการเขียนค าสั่งมาจากค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
4. ภาษาที่มีความใกล้เคียงกับภาษาเครื่องหรือที่เรียกว่า ภาษาอิงเครื่อง (machine-oriented language)
11. สื่อกลางที่ใช้มากในการสื่อสารข้อมูลในระบบเครือข่ายแลนคือข้อใด
1. สายคู่บิดเกลียว 2. สายโคแอกเชียล 3. สายเส้นใยน าแสง 4. สายโทรศัพท์
12. ท าไมจึงมีการใช้งานระบบเครือข่ายการสื่อสารไร้สายเพิ่มมากขึ้นในประเทศที่ก าลังพัฒนา
1. อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายมีราคาถูก
2. หาซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายได้ง่าย
3. ใช้งบลงทุนสูงในการวางสายระบบเครือข่ายสื่อสาร
4. สะดวกในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายการสื่อสาร
13. ข้อใดเป็นระบบปฏิบัติการทั้งหมด
1. Unix , Mac OS , Microsoft Office 2. Linux , Windows , Mac OS , Symbian
3. PDA , WWW , Linux , Windows 4. BIOS , Symbian , IPX , RAM
14. ความละเอียดของจอภาพสามารถบอกได้ด้วยปัจจัยในข้อใด
1. CRT 2. Dot pitch 3. Refresh rate 4. Color quality
15. ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างไรจึงช่วยลดภาวะโลกร้อน
1. ปิดเครื่องเมื่อไม่ใช้งาน และพิมพ์งานเมื่อจ าเป็น
2. เลือกใช้จอแอลซีดีและปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้ทันสมัย
3. ใช้คอมพิวเตอร์วันละ 1 ชม. และรักษาความสะอาดอยู่เสมอ
4. ไม่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายและ ใช้เครื่องพิมพ์แบบ inkjet เท่านั้น
16. ข้อใดคือวิธีท ารายงานโดยค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตที่ถูกต้อง
1. ค้นหาบทความในอินเทอร์เน็ตโดยใช้search engine แล้วคัดลอกมาเป็นรายงาน
2. ค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยใช้search engine แล้วคัดลอกมาท ารายงานพร้อมอ้างอิงเอกสารต้นฉบับ
3. ค้นข้อมูลเพื่อท ารายงานโดยใช้search engine แล้วคัดลอกมาเป็นรายงานพร้อมอ้างอิง search engine
4. ค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยใช้search engine แล้วอ่านข้อความ สรุปใจความรายงาน พร้อมอ้างอิงเอกสารต้นฉบับ
  รวบรวมโดย  ครูสายฯ  apu_pkc@yahoo.com 
แบบทดสอบ O-Net ปี 50-53 :::  หน้า  3
แบบทดสอบ O-Net ปีการศึกษา 2551  วิชาคอมพิวเตอร์ (สอบ 22 กุมภา 52)
17. ข้อใดเป็นการน าระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลมาใช้ในงานที่ให้ผลตอบแทนน้อยที่สุด
1. ใช้ท าบัญชีรายรับรายจ่ายส่วนบุคคล 2. ใช้ในการปลูกผักในแปลงเกษตรโรงเรียน
3. ใช้ในการควบคุมการผลิตผลไม้กระป๋องส่งออก 4. ใช้ในการควบคุมการผลิตและจ าหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์
   ของโรงงาน
18. ข้อใดคือคุณสมบัติพื้นฐานของข้อมูลที่ดีเพื่อน ามาใช้ในการประมวลผลในการใช้งานระบบสารสนเทศ
1. ความถูกต้อง ความทันสมัย ความกระชับ 2. ความสมบูรณ์ความถูกต้อง ความสอดคล้อง
3. ความถูกต้อง ความกระชับ ความเป็นปัจจุบัน 4. ความสมบูรณ์ความถูกต้อง ความหลากหลาย
19. อุปกรณ์ชนิดใดใช้เทคโนโลยีจานแสง (Optical Technology)
1. เครื่องเล่นเทป (Tape player) 2. หน่วยขับซีดีรอม (CD-ROM drive)
3. หน่วยความจ าแบบแฟลช (Flash memory) 4. อุปกรณ์รับเข้าแบบจอสัมผัส (Touch screen)
20. กระบวนงานในข้อใดเกิดขึ้นเป็นสิ่งแรกเมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
1. เช็คสถานะของระบบปฏิบัติการ
2. เช็คสถานะของแป้นพิมพ์เมาส์และจอแสดงผล
3. หน่วยประมวลผลกลางประมวลชุดค าสั่งในหน่วยความจ าหลักแบบแก้ไขได้(RAM)
4. หน่วยประมวลผลกลางประมวลชุดค าสั่งในหน่วยความจ าหลักแบบอ่านได้อย่างเดียว (ROM)
21. ข้อใดเป็นความหมายของภาษาเครื่อง
1. ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม เช่น ภาษาจาวา
2. ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ
3. ภาษาที่ประกอบด้วยตัวเลขล้วนซึ่งคอมพิวเตอร์ใช้ประมวลผลได้ทันที
4. ภาษาที่สร้างขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวกในการเขียนค าสั่งมาจากค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
22. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ประโยชน์โดยตรงของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
1. ลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน 2. สามารถใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลา
3. สามารถค านวณรายรับ รายจ่ายและภาษีได้ละเอียดและถูกต้อง
4. สามารถให้ข้อมูลลูกค้าได้อย่างละเอียดและถูกต้องเป็นปัจจุบัน
23. ประเทศก าลังพัฒนามีการใช้งานระบบเครือข่ายการสื่อสารไร้สายอย่างกว้างขวางเนื่องมาจากสาเหตุหลักใด
1. การวางสายระบบเครือข่ายสื่อสารใช้งบลงทุนสูง
2. อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายมีราคาถูก หาซื้อง่าย
3. อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายมีขนาดเล็ก น้ าหนักเบา ติดตั้งง่าย
4. สามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายการสื่อสารไร้สายได้สะดวก
24. งานเอกสารที่สามารถใช้แลกเปลี่ยนกัน บนทุกระบบปฏิบัติการในปัจจุบันคือเอกสารมาตรฐานชนิดใด
1. Open Office Writer 2. Microsoft Office Word
3. Portable Document Format 4. Graphics Interchange Formatรวบรวมโดย  ครูสายฯ  apu_pkc@yahoo.com 
แบบทดสอบ O-Net ปี 50-53 :::  หน้า  4
25. ข้อใดเป็นระบบปฏิบัติการทั้งหมด
1. Solaris , Symbian , IPX , RAM 2. DOS , WWW , Linux , Windows
3. Symbian , Mac OS , Linux , Windows 4. Unix , Linux , Mac OS , Microsoft Office
26. ถ้าต้องการบันทึก และวิเคราะห์คะแนนของนักเรียน และแสดงข้อมูลสรุปในรูปแบบของแผนภูมิซอฟต์แวร์ประเภทใด
เหมาะสมที่สุด
1. ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล (database) 2. ซอฟต์แวร์น าเสนอ (presentation)
3. ซอฟต์แวร์ตารางท างาน (spread sheet) 4. ซอฟต์แวร์ประมวลค า (word processing)
27. ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างไรจึงช่วยลดภาวะโลกร้อน
1. เลือกใช้จอแอลซีดีและปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้ทันสมัย
2. ไม่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายและใช้เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์
3. ใช้คอมพิวเตอร์วันละ 1 ชม. และรักษาความสะอาดอยู่เสมอ
4. ใช้งานเมื่อท างานที่มีประโยชน์และจ าเป็น ไม่เปิดเครื่องทิ้งไว้
28. ถ้าต้องการถนอมอายุการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติข้อใด
1. ใช้เครื่องส ารองไฟ (UPS) และตรวจสอบสภาพฮาร์ดแวร์เป็นประจ า
2. รักษาความสะอาดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจ า และใช้คีย์บอร์ดและเมาส์ไร้สาย
3. เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยสายคุณภาพสูง และพักเครื่องโดยการปิดเครื่องเป็นระยะ
4. ไม่วางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในห้องที่อุณหภูมิสูงและไม่รับประทานอาหารและเครื่องดื่มใกล้เครื่องคอมพิวเตอร์
29. ผังแสดงการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ของคะแนนวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์เป็นดังนี้
1. การสรุปผล 2. การค านวณ
3. การจัดกลุ่มข้อมูล 4. การจัดเรียงข้อมูล
30. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใดต่อไปนี้จัดเป็นหน่วยรับเข้าและส่งออก
1. เมาส์(mouse) 2. ฮาร์ดดิสก์(hard disk)
3. จอภาพแบบสัมผัส (touch screen) 4. เครื่องบันทึกแผ่นซีดี(CD-writer)
31. อุปกรณ์ใด ใช้เชื่อมโยงเครือข่ายตั้งแต่ 3 เครือข่ายที่แตกต่างกันได้ดีที่สุด
1. ฮับ (hub) 2. บริดจ์(bridge)
3. สวิตซ์(switch) 4. เราเตอร์(router)
?รวบรวมโดย  ครูสายฯ  apu_pkc@yahoo.com 
แบบทดสอบ O-Net ปี 50-53 :::  หน้า  5
32. ขณะใช้งานอินเทอร์เน็ต ปรากฏหน้าต่างที่ไม่ต้องการ ออกมารบกวนอยู่เสมอและท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท างาน ช้า
ลง เหตุการณ์นี้เกิดจากโปรแกรมใด
1. เวิร์ม (worm) 2. ไวรัส (virus)
3. สปายแวร์(spyware) 4. ม้าโทรจัน (trojan horse)
33. ตามมาตรฐานการจัดระบบการเชื่อมต่อสื่อสาร ระหว่างระบบเปิด (Open System Interconnection : OSI)   การ
ควบคุมข้อมูลถูกส่งผ่านจากต้นทางไปยังปลายทางด้วยเส้นทางที่เหมาะสม เกิดในเครือข่ายชั้นใด
1. ชั้นขนส่ง (transport) 2. ชั้นเครือข่าย (network layer)
3. ชั้นกายภาพ (physical layer) 4. ชั้นเชื่อมโยงข้อมูล (data link layer)
34. "ก าหนดให้P , M , N เป็นเลขจ านวน และ P เป็นผลบวกของ M และ N" ขั้นตอนการจ าลองความคิดเป็นข้อความที่
แสดงผลลัพธ์สุดท้ายของผลรวมของ เลขจ านวน M และ N เป็นอย่างไร
       
35. "วันนี้คือ วันที่ 8 ธันวาคม 2551 ในทุกวันที่ 1 ของเดือนจะได้รับเงิน 2,500 บาท ถ้าต้องการสะสมเงิน 2,000 บาท
เพื่อใช้ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2552 จะต้องวางแผนสะสมเงินเดือนละ 400 บาท" จากสถานการณ์ข้อความใด เป็น
ข้อมูลออกหรือผลลัพธ์ที่ต้องการเพียงอย่างเดียว
1. ทุกเดือนได้รับเงินค่าใช้จ่าย 2,500 บาท
2. วางแผนเก็บเงินสะสมเดือนละ 400 บาท
3. วันที่ 10 พฤษภาคม 2552 มีเงินสะสมอยู่ 2,000 บาท
4. เก็บเงินสะสมเดือนละ 400 บาท ให้ได้เงินจ านวน 2,000 บาท
36. ซอฟต์แวร์ใดมีจุดประสงค์หลักเพื่อน ามาใช้ในงานพิมพ์เอกสาร
1. ซอฟต์แวร์กราฟิก 2. ซอฟต์แวร์น าเสนอ 3. ซอฟต์แวร์ประมวลค า 4. ซอฟต์แวร์ตารางค านวณ
37. อุปกรณ์ชนิดใดต่อไปนี้ไม่สามารถเก็บแฟ้มภาพขนาด 144 เมกะไบต์ได้
1. แผ่นดีวีดี 2. แผ่นดิสเก็ต 3. แผ่นซีดีอาร์ 4. แผ่นซีดีอาร์ดับบลิว
38. การกระท าใดต่อไปนี้ไม่จ าเป็นต้องใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์
1. สร้างเว็บไซต์ประมูลสินค้า 2. ติดต่อสื่อสารผ่านโปรแกรม
3. ค้นหาข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสืบค้น 4. ซื้อขายสินค้าผ่านระบบพาณิชอิเล็กทรอนิกส์
39. "การรายงานผลการสอบครั้งหนึ่งใช้ชื่อว่า "ผลคะแนนสูงสุด - ต่ าสุด ปี2551" ค าค้นใดที่ใช้สืบค้นรายงานฉบับนี้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด
1. ผลคะแนนสูงสุด 2551 2. "ผลคะแนนสูงสุด 2551"
3. ผลคะแนน + สูงสุด - 2551 4. ผลคะแนน + สูงสุด + 2551รวบรวมโดย  ครูสายฯ  apu_pkc@yahoo.com 
แบบทดสอบ O-Net ปี 50-53 :::  หน้า  6
40. การกระท าใดจัดเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น
1. ซื้อแผ่นซีดีเพลงที่ถูกลิขสิทธิ์มาตัดต่อเพื่อประกอบงาน
2. ใช้ภาพจากเว็บไซต์ของเพื่อน โดยอ้างอิงที่มาของภาพดังกล่าว
3. ให้ผู้อื่นถ่ายภาพวีดิโอ และน ามาตัดต่อใหม่ด้วยตนเอง
4. ใช้โปรแกรมตัดต่อวีดิโอ ที่อยู่ในช่วงทดลองใช้งาน 30 วัน
แบบทดสอบ O-Net ปีการศึกษา 2552  วิชาคอมพิวเตอร์ (สอบ 21 กุมภา 53)

แบบทดสอบ O-Net ปี 50-53 :::  หน้า  10
เฉลย
ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย
1       3     2     4     3    1      4      4    5    4
6       4     7     3     8     4     9      1   10   3
11     1    12    3     13   2    14     2    15  1
16     4    17    2     18   3    19     2    20  1
21     3    22    3     23   1    24     3    25  3
26     3    27    4     28  1,4  29     4    30  3
31     4    32    3     33   2    34     1    35  3
36     3    37    1     38   1    39     4    40   1


นาย จีระศักดิ์ ตาทุม ชั้น ม.5/4 เลขที่7
นาย สุกรภชัย อินอ่ำ ชั้น ม.5/4 เลขที่ 5